ANUNŢURI A.G.O.A. 2017

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr.235 - 237, Sector 3, inregistrată la O.R.C.Bucureşti sub numărul J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoacă, în temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată si modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 12.10.2017, ora 15.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 12.09.2017, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea majorării finanţării acordate de BRD GSG SMCC de la 6.500.000 EURO la 9.000.000 EURO, compusă din 6.000.000 euro - linie de credit pentru finanţarea proiectelor şi a necesităţilor curente şi 3.000.000 euro - plafon pentru emiterea scrisorilor de garanţie bancară.
  2. Aprobarea garantării creditului de la punctul 1. cu ipoteci imobiliare şi ipoteci pe contractele comerciale.
  3. Desemnarea unei persoane împuternicite să semneze toate documentele necesare în acest sens.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 13.10.2017, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

Acţionarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale.

Informaţii se pot obţine la tel. 031/228.71.00.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
ing. Varfalvi Ştefan