ANUNŢURI A.G.O.A. 2018

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr. 235 - 237, Sector 3, inregistrată la O.R.C.Bucureşti sub numărul J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoacă, în temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată si modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 18.04.2018, ora 14.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 17.03.2018, cu următoarea ordine de zi:

  1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017, precum şi aprobarea ca profitul pentru anul 2017 să rămână nerepartizat.
  2. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2017.
  3. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2017.
  4. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar din anul 2018.
  5. Aprobarea planului de investiţii pentru anul 2018.
  6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2017, în baza rapoartelor prezentate.
  7. Diverse

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 19.04.2018, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

Acţionarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale.

Procura speciala în original se depune la sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale.

Informaţii se pot obţine la tel. 031/228.71.00.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
ing. Varfalvi Ştefan