ANUNŢURI A.G.O.A. 2018

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr. 235 - 237, Sector 3, inregistrată la O.R.C.Bucureşti sub numărul J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoacă, în temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată si modificată, Adunarea Generală Extraordinară şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 29 octombrie 2018, ora 14.00, respectiv 15.00, la sediul societăţii , pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 26 septembrie 2018.


A. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

  1. Aprobarea vânzării imobilului - teren în suprafaţă de 1.390 mp, situat în oraş Voluntari, judeţul Ilfov, proprietatea S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A.;
  2. Aprobarea vânzării imobilului- teren în suprafaţă 4.709,42 mp, situat în Bucureşti, Str. Drumul Lunca Cetăţii nr. 475, sector 3 , proprietatea S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A.;
  3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A – ART.19 ”Competenţele Adunării Generale Extraordinare” – în sensul delegării Consiliului de Administraţie a atribuţiilor prevăzute la litera i), respectiv j), în limita valorii de 1.000.000 euro.
  4. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie din 14.05.2018 în ceea ce priveşte contractarea limitei de factoring fără recurs în suma de 570.000 lei pe o perioadă de maxim 120 de zile, de la Banca Transilvania S.A .

B. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

  1. Aprobarea privind solicitarea şi contractarea unei limite/ plafon pentru emiteri scrisori de garanţii bancare, acreditive, contragaranţii etc, până la limita de 4.000.000 euro pe termen mediu şi lung şi garantarea acesteia cu activele companiei, inclusiv acceptarea garanţiilor de stat în completarea garanţiilor companiei, către alte instituţii financiar bancare.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, şedinţele Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi Adunării Generale Ordinare se reprogramează pentru data de 31 octombrie 2018, orele 14.00, respectiv 15.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

Acţionarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale.

Procura speciala în original se depune la sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale.

Informaţii se pot obţine la tel. 031/228.71.00.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
ing. Varfalvi Ştefan