ANUNŢURI A.G.E.A. 2019

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr.235 - 237, Sector 3, inregistrată la O.R.C.Bucureşti sub numărul J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoacă, în temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată si modificată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 26.03.2019, ora 15:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 22.02.2019, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea cesiunii unor parti sociale detinute de asociatul  unic (cedent) IAMSAT MUNTENIA S.A. in cadrul societatii IAMSAT MUNTENIA BUILDINGS S.R.L., catre doua persoane fizice.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 27.03.2019, ora 15:00 în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

Acţionarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale.

Informaţii se pot obţine la tel. 031/228.71.00.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
ing. Varfalvi Ştefan