ANUNŢURI A.G.O.A. 2019

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr.235 - 237, Sector 3, inregistrată la O.R.C.Bucureşti sub numărul J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoacă, în temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată si modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 23.04.2019, ora 14:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 22.03.2019, cu următoarea ordine de zi:

  1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2018 precum si aprobarea ca profitul pentru anul 2018 sa ramana nerepartizat.
  2. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018.
  3. Prezentarea raportului  de audit financiar pentru anul 2018.
  4. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  pentru exercitiul financiar din anul 2019.
  5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2019.
  6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018, in baza rapoartelor prezentate.
  7. Diverse.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 24.04.2019, ora 14:00 în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

Acţionarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale.

Informaţii se pot obţine la tel. 031/228.71.00.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
ing. Varfalvi Ştefan